WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną należy zgłosić jako schemat podatkowy?

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną należy zgłosić jako schemat podatkowy?

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy oraz ich doradcy (w tym także księgowi) zostali zobowiązani do informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych.

Schematy podatkowe to w pewnym uproszczeniu optymalizacje podatkowe. Podatnik (przedsiębiorca/spółka), która decyduje się na optymalizację rozliczeń podatkowych powinien zgłosić ten fakt Szefowi KAS.

Schematem podatkowym może być zarówno zawarcie transakcji z kontrahentem, wniesienie aportu, przekształcenie spółki, czy podjęcie decyzji o obniżeniu stawek amortyzacyjnych, pod warunkiem, że czynności te spełniają warunki określone w ustawie.

Przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że restrukturyzacja działalności spełnia definicję schematu podatkowego jest naprawdę wiele. Najczęściej schematem podatkowym będzie czynność/transakcja, które spełnia jednocześnie dwie przesłanki:
– Spełnia kryterium głównej korzyści
– Posiada ogólną cechę rozpoznawczą

Kryterium głównej korzyści będzie spełnione, gdy działanie podatnika jest motywowane przede wszystkim chęcią osiągnięcia korzyści podatkowej (np. obniżeniem obciążeń podatkowych).

Ogólną cechą rozpoznawczą jest m.in. sytuacja, gdzie na skutek działań podjętych przez podatnika dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania.

Jeżeli w związku z objęciem spółki komandytowej podatkiem CIT od stycznia/maja 2021 roku wspólnicy tej spółki, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania ich dochodów, zdecydują się na przekształcenie w spółkę jawną, tego typu działanie będzie spełniać definicję schematu podatkowego.

Cechy schematu podatkowego będzie spełniać również zespół czynności polegających na likwidacji spółki komandytowej i założeniu nowej spółki jawnej, w ramach której wspólnicy będą kontynuowali działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas w ramach spółki komandytowej.
W obu ww. przypadkach decyzja o restrukturyzacji działalności będzie motywowana przede wszystkim celami podatkowymi. Efektem restrukturyzacji jest zmiana zasad opodatkowania (zamiast płacić CIT i PIT wspólnicy płacą nadal wyłącznie PIT), której skutkiem będzie faktycznie niższe opodatkowanie.

Nie każde zdarzenie spełniające cechy schematu podatkowego musi zostać zgłoszone. Jeżeli w realizację schematu podatkowego zaangażowani są wyłącznie polscy podatnicy (i polskie przepisy podatkowe), schemat podlega zgłoszeniu, jeśli podatnik, który ten schemat wdraża spełnia definicję KWALIFIKOWANEGO KORZYSTAJĄCEGO.

KWALIFIKOWANYM KORZYSTAJĄCYM jest podatnik, który spełnia przynajmniej jedną z wskazanych poniżej grup przesłanek:
– Przychody lub koszty ustalone według prawa bilansowego albo suma bilansowa podatnika przekroczyła w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro.
– Optymalizacja dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro.
– Podatnik jest powiązany z podmiotem, który spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną w opisanych wyżej okolicznościach trzeba będzie zatem zgłosić, jeśli przychody lub koszty spółki lub jej wspólników w rozumieniu ustawy o rachunkowości albo suma bilansowa przekracza równowartość 10 mln Euro.

Wydaje się również, że obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego powstanie także w przypadku, gdy wartość majątku spółki komandytowej przekroczy równowartość 2,5 mln euro.

Obowiązek informowania o schemacie podatkowym powstanie także, gdy spółka komandytowa, lub któryś z jej wspólników jest powiązany kapitałowo/osobowo/rodzinnie z podmiotem, który spełnia cechy kwalifikowanego korzystającego.

W konsekwencji weryfikując czy restrukturyzacja związana z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT powinna zostać zgłoszona jako schemat podatkowy, konieczne będzie przede wszystkim ustalenie, czy spółka lub jej wspólnicy spełniają przesłanki do uznania ich za podmioty spełniające kryterium KWALIFIKOWANEGO KORZYSTAJĄCEGO.

Autor: Kacper Sołoniewicz prowadzący kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *