2 0 2 0   R O K

 

INTERPREATACJE I WYROKI

1.    DZIAŁALNOŚĆ A VAT
NSA z 14 VI 2019r. sygn. akt I FSK 761/17
Sprzedaż dzierżawionego wcześniej gruntu (nieruchomość) uznaje się za dokonaną
w ramach działalności gospodarczej.
Nawet bez działań marketingowych sprzedaż należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu.

2.    ZAPŁATA ZA RACHUNEK PODMIOTU ZAGRANICZNEGO
NIEBĘDĄCEGO ZAREJESTROWANYM PODATNIKIEM VAT W POLSCE
II z 7 XI 2019r. nr 0111-KDIBZ-3.4010.271.2019.2.AZE
W przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł - zapłata na rachunek spoza białej listy nie wyda wydruku z konta, gdyż liberalne brzmienie przepisów dotyczy tylko, gdy otrzymującym jest zarejestrowany na potrzeby VAT podatnik czynny !

3.    TRANSAKCJE POMIĘDZY MAŁŻONKAMI POZOSTAJĄCYMI WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ

W wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 939/18 (orzeczenie nieprawomocne) WSA w Gdańsku uznał, iż przesunięcie towarów z działalności gospodarczej jednego małżonka do działalności gospodarczej drugiego małżonka, dokonywane w ramach tych działalności, gdy małżonków łączy wspólność majątkowa istniejąca na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie stanowi odpłatnej ani też nieodpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


 

W ocenie WSA: "(...) w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, wszelkie transakcje, jakie zawierane są pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębnie działalności gospodarcze nie mogą mieć charakteru odpłatnego. Nie można ich również uznać jako nieodpłatne przeniesienie towaru, albowiem małżonkowie nie mogą wyodrębnić udziałów, którymi mogliby niezależnie rozporządzać. Tym samym należało uznać, że opisana w zdarzeniu przyszłym czynność między małżonkami nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż po pierwsze nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, po drugie nie stanowi nieodpłatnego przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa (podkreślenie redakcji). (...)."
Należy podkreślić, iż wyroki NSA z dnia 4 kwietnia 2018 r. oraz WSA z dnia 11 grudnia 2018 r. zdecydowanie odbiegają od dotychczasowej linii orzeczniczej organów podatkowych.


 

W przypadku gdy w ramach sprzedaży premiowej nagrody nie są przyznawane klientom, lecz ich pracownikom, to niezależnie od wartości nagród, uzyskany z tego tytułu przychód nie korzysta u tych osób ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Tak wynika z wyroku NSA z 21 sierpnia 2019r., sygn. akt II FSK 2046/18.

Kierując się znaczeniem tych pojęć, sąd uznał, że stosowane w analizowanym przepisie wyrażenie „nagrody związane ze sprzedażą premiową” oznacza nagrody przyznawane nabywcom towaru lub usługi, czy inaczej klientom, konsumentom, kontrahentom. W rezultacie orzekł, że poza zakresem zwolnienia są nagrody wydawane osobom np. zatrudnionym przez nabywców, które ze sprzedażą premiową mają tylko pośredni związek.

Stanowisko zaprezentowane przez NSA w omówionym wyroku jest zgodne z kierunkiem wykładni dokonywanej przez sądy administracyjne i ma potwierdzenie w bogatym orzecznictwie. Przykładem są wyroki NSA: z 18 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1540/13, z 29 października 2015 r., sygn. akt II FSK 218/15 i II FSK 180/15, z 17 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1452/13, II FSK 1453/13 i II FSK 1526/13, z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 2758/14.
WAŻNE ORZECZNICTWO


1.    WIECZYSTE A PRZEKSZTAŁCENIE W PRAWO WŁASNOŚCI
NSA z 30 VIII 2018r. sygn. akt I FSK 1444/16
Uznał, że w Vacie nie ma znaczenia przeniesienie własności lecz właściwe w sensie ekonomicznym przekształcenie nie należy uznawać za kolejną DOSTAWĘ lecz za zmianę ceny.
Kombinuję, ale nie mogę rozszyfrować sensu tego zdania- prośba o wyjaśnienie…?

2.    CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
NSA z 13 VI 2018r. sygn. akt I FSK 1420/16
Wydatki przeznaczone na zarządzanie przedsiębiorstwem, nastawione nie wyłącznie na zysk- a uwzględniające potrzeby społeczne- dają podatnikowi prawo do odliczenia.

3.    DOSTAWY TOWARÓW które realizują ZADANIA STATUTOWE - poza VATEM
NSA z 6 VII 2018r. sygn. akt I FSK 468/16
Nie stanowi działalności czynność okazjonalna, jednorazowa, która wcześniej nie była powiązana z czynnościami opodatkowanymi.

4.    DZIAŁALNOŚĆ A VAT
NSA z 14 VI 2019r. sygn. akt I FSK 761/17
Sprzedaż dzierżawionego wcześniej gruntu (nieruchomość) uznaje się za dokonaną
w ramach działalności gospodarczej.
Nawet bez działań marketingowych sprzedaż należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu.

5.    ZAPŁATA ZA RACHUNEK PODMIOTU ZAGRANICZNEGO
NIEBĘDĄCEGO ZAREJESTROWANYM PODATNIKIEM VAT W POLSCE
II z 7 XI 2019r. nr 0111-KDIBZ-3.4010.271.2019.2.AZE
W przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł - zapłata na rachunek spoza białej listy nie wyda wydruku z konta, gdyż liberalne brzmienie przepisów dotyczy tylko, gdy otrzymującym jest zarejestrowany na potrzeby VAT podatnik czynny !


 

Zaliczka na poczet najmu a obowiązek podatkowy w VAT

Otrzymanie zaliczki na poczet czynszu najmu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT, nawet jeżeli termin jej zapłaty wynika z umowy. Nie ma też ustawowego obowiązku dokumentowania takiej wpłaty fakturą zaliczkową.
Takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1842/16.

WSA w W-wa 23 VIII 2018 r. sygn. akt III Sa/Wa 3934/17

Dokonanie rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług ze wskazaniem wstecznej daty wykonania pierwszej czynności opodatkowanej, skutkuje koniecznością właściwego opodatkowania wszystkich transakcji zrealizowanych po tej dacie. Uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT z datą wsteczną, powoduje nie tylko konieczność złożenia zaległych deklaracji podatkowych, ale również zweryfikowania dokonanych wcześniej transakcji pod kątem obowiązków związanych z ich rozliczeniem, gdyż zmiana statusu, może oznaczać zmianę podmiotu odpowiedzialnego za opodatkowanie wykonanego świadczenia.

W sytuacji gdy pracodawca będąc obowiązanym do zapewnienia posiłków profilaktycznych, wydaje pracownikom karty żywieniowe, ale nie ma możliwości kontroli, czy korzystają oni z kart zgodnie z ich przeznaczeniem (tj. na nabycie posiłków profilaktycznych lub artykułów do sporządzania takich posiłków), musi od wartości tego świadczenia pobierać zaliczki na podatek. Brak jest bowiem podstaw, by takie świadczenie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b updof.


Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.361.2018.2.HD.

Ustalenie kwoty nabycia w przypadku sprzedaży samochodu w ramach procedury VAT marża - interpretacja KIS

Jeżeli sprzedaż samochodu opodatkowana jest na zasadzie marży, ustalając kwotę nabycia samochodu, podatnik powinien uwzględnić kwotę wynikającą z dokumentu jego zakupu, bez uwzględniania kwot związanych z zakupem, które są należne innym podmiotom niż sprzedawca samochodu.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.728.2018.1.JN)


Polityka prywatności i pliki cookies ©2014 REWOLUCJA UMYSŁÓW Strony internetowe Łódź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. X